धीमा बजाओ भोलानाथ डमरु धीमा बजाओ

नमः शिवाय:

श्री शिवाय नमस्तुभ्यं

धीमा बजाओ भोलानाथ डमरु धीमा बजाओ

LYRICS

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

 

धीमा बजाओ भोला… धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोला…. धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

 

1. डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए 

ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए

धीमा बजाओ भोलानाथ.. डमरू धीमा बजाओ 

 

धीमा बजाओ भोला… धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोला…. धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

 

2. डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए 

विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए

 धीमा बजाओ भोलानाथ.. डमरू धीमा बजाओ 

 

धीमा बजाओ भोला… धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोला…. धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

 

3. डमरू की धुन सुन के राम जी आए 

राम जी आए संग सीता को लाए

 धीमा बजाओ भोलेनाथ… डमरू धीमा बजाओ 

 

धीमा बजाओ भोला… धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोला…. धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

धीमा बजाओ भोलानाथ… डमरु धीमा बजाओ

हर हर महादेव

ऐसे ही और भजन के लिए यहां जाएं

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *